Reader Comments

Cho thuê c?n h? chung c? Vimeco CT4 Nguy?n Chánh. Di?n tích 130m2

by La Quang Tien (2017-09-10)


Cho thuê c?n h? chung c? Vimeco CT4 Nguy?n Chánh. Di?n tích 130m2, g?m có 3 phòng ng?, 2 phòng v? sinh, phòng khách r?ng, nhà ??p. Cho thuê chung c? ct4 vimeco ?ã có s?n ?i?u hòa, t? b?p, nóng l?nh, sàn g?, ??y ?? ?? ??c. Phù h?p ?? ? ho?c làm v?n phòng.
Giá Cho thuê chung c? ct4 vimeco 11 tri?u/ tháng.
Liên h? ngay Quang Ti?n – 0917 68 2333 ?? thuê ???c nhà ??p nh?t, giá r? nh?t.
(Mi?n phí ?i xem và thuê nhà, h? tr? các th? t?c c?n thi?t).

Chi ti?t xem t?i: http://chothuechungcuct4vimeco.weebly.com/

T? khóa:

Cho thuê chung c? ct4 vimeco

Cho thuê ct4 vimeco

chung c? ct4 vimeco

ct4 vimeco