Reader Comments

okullar?n aç?lmas?na kaç gün kald?

by sadri yok ercan (2017-08-03)


Ö?rencilere tavsiyemiz, ellerinden geldi?i kadar yaz tatilini verimli geçirmeleri ve okullar?n aç?lmas?na kadar olan süreçte kendilerini geli?tirmek için çaba sarf etmeleridir. Çünkü okul dönemindeki yo?unluk sebebiyle ço?u ö?renci ne kitap okuyabilmekte ne de sportif faaliyetlere kat?labilmektedir. Bu nedenden dolay? ö?renciler, okullar ne zaman aç?lacak? Sorusuna da yaz?m?zda net ve kesin bir cevap ald???na göre art?k kalan süreci iyi takip edebileceklerdir. Yani bu sürece en uygun program? haz?rlayarak ki?isel geli?im yönünde olumlu bir mesafe kat edeceklerdir. http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/comment/view/2627/0/1172